»Delovni čas« aplikacije za odobravanje SKB kredita na prodajnem mestu
Aplikacija deluje vsak dan od 8.00 do 20.00. Izven tega časa se bo proces odobritve zaustavil na ekranu Izbira kredita in osebni podatki.

Katere dokumente potrebujem za odobritev SKB kredita na prodajnem mestu?
Zaposleni in upokojenci
- osebno izkaznico ali potni list
- davčno številko
- Maestro kartico ali SKB VISA debetno kartico(v SKB je zamenjala Maestro) ali Banka Koper VISA Activa Inspire debetna kartica (v BK zamenjuje Maestro kartico).
Zaposleni:
- plačilna lista za zadnjo nakazano plačo, ki je navedena na izpisku (zadnjem ali predzadnjem)
- izpisek prometa po transakcijskem računu na katerem je navedena zadnja nakazana plača, ki ga banka pošlje na dom ali »Vlogo za posredovanje podatkov o prilivu iz plače« ali izpisek iz elektronskega bančništva, katerega verodostojnost potrdi matična banka kreditojemalca z datumom in podpisom delavca banke
Upokojenci:
- zadnji izpisek prometa po transakcijskem računu, ki ga banka pošlje na dom ali »Vlogo za posredovanje podatkov o prilivu iz plače« ali izpisek iz elektronskega bančništva, katerega verodostojnost potrdi matična banka kreditojemalca z datumom in podpisom delavca banke


DODATNA RAZLAGA:
Vedno mora biti priložen ustrezen zadnji par dokazil!

Zaposleni:
PRAVILO 1: Če je stranka v tekočem mesecu že prejela izpisek, nakazila plače pa še ne, in je na izpisku prikazan priliv prejemkov iz prejšnjega meseca, je pravilen par dokumentov:
• izpisek prejet v tem mesecu (t.j. zadnji izpisek);
• plačilna lista/potrdilo ZPIZ za prejšnji mesec (t.j. zadnja plačilna lista).
PRAVILO 2: Če je stranka v tekočem mesecu že prejela izpisek in je na njem tudi nakazilo plače za tekoči mesec, je pravilen par dokumentov:
• izpisek prejet v tem mesecu (t.j. zadnji izpisek);
• plačilna lista prejeta v tem mesecu (t.j. zadnja plačilna lista).
PRAVILO 3: Če je stranka v tekočem mesecu (velja samo do 15. v mesecu) izpiska še ni prejela, nakazila plače pa tudi ne, je pravilen par dokumentov:
• izpisek za prejšnji mesec (t.j. zadnji prejeti izpisek);
• plačilna lista za plačo, ki je bila prikazana na tem izpisku (t.j. zadnja ali celo predzadnja plačilna lista).
PRAVILO 4: Če je stranka v tekočem mesecu izpiska še ni prejela, nakazana pa je že bila plača, je pravilen par dokumentov:
• izpisek za prejšnji mesec (t.j. zadnji prejeti izpisek);
• plačilna lista za plačo, ki je bila prikazana na tem izpisku (t.j. predzadnja plačilna lista).

Upokojenci:
PRAVILO: Upokojenci vedno priložijo samo zadnji izpisek. Potrdilo ZPIZ o pokojnini ni potrebno!

Katere kartice so neprimerne / prepovedane za najetje SKB kredita na prodajnem mestu?
• kartice študentskih računov
• kartice gotovinskih računov
• kartice poslovnih računov
• Karanta
• Mastercard
• Visa (razen izjem SKB in Banka Koper)
• Diners
• American Express
• Electron in ostale predplačilne kartice

Ali je pomembno pri kateri banki ali hranilnici imam odprt svoj račun?
Za najem SKB kredita na prodajnem mestu morate imeti odprt transakcijski račun na eni izmed slovenskih bank. Transakcijski račun ne sme biti osnovni, gotovinski, poslovni ali študentski.

Kako poteka odplačevanje SKB kredita na prodajnem mestu?
Odplačevanje kredita poteka preko direktne obremenitve na transakcijskem računu kreditojemalca.

Kdo lahko najame SKB kredit na prodajnem mestu?
• državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
• zaposleni ali upokojenci
• zadostni priliv iz naslova plače, porodniške ali pokojnine – minimalna neto plača (višina minimalne neto plače bo objavljena v okviru aplikacije SKB kredit na prodajnem mestu
• stari ob odobritvi kredita najmanj 18 let
• komintenti katerekoli slovenske banke ali hranilnice, ki razpolagajo z ustrezno debetno kartico transakcijskega računa

Ujemanje zneska nakazila plače in nakazila na transakcijski računZnesek plače za nakazilo (glej plačilno listo / potrdilo ZPIZ!) in dejansko nakazilo na banko (glej izpisek računa!) se morata ujemati. Dovoljena razlika je le v višini zaokroževanja!

Ali lahko kredit najame samostojni podjetnik?
SKB kredit na prodajnem mestu ne more najeti samostojni podjetnik, kulturni delavec, kmet in pooblaščenec na transakcijskem računu, zaradi uvedbe dodatnega dokumenta, ki ga omenjeni ne morejo zagotoviti zaradi narave svojega dela oz.statusa.

Ali lahko kredit najame oseba, ki je na porodniški ali bolniški?
Kot dohodek iz naslova plače lahko upoštevate tudi porodniško in bolniško če je dohodek v višini minimalne neto plače in če je kreditojemalec zaposlen.

Ali lahko kredit najame oseba, ki prejema tujo pokojnino?
Da vendar mora izpolnjevati pogoje iz točke 1. K dokumentaciji priložite kopijo dokazila o prilivu iz naslova tuje pokojnine

Ali lahko najame kredit oseba, ki je zaposlena za določen čas?
Da.

Ali lahko najame kredit oseba, ki je zaposlena v tujini in ima redne prihodke in prilive na TRR?
Najem kredita ni mogoč.

Ali lahko najame kredit oseba, ki je tuj državljan in ima v Sloveniji delovno vizo ali stalno oziroma začasno bivališče?
Najem kredita ni mogoč.

Ali lahko najame kredit oseba, ki je prijavljena na Zavodu za zaposlovanje in prejema nadomestilo (podporo) za brezposelne?
Najem kredita ni mogoč.

Ali lahko najame kredit študent?
Najem kredita ni mogoč, tudi če prejema štipendijo ali pokojnino po starših.

Ali lahko kredit najame samostojni podjetnik s.p., ki ima davčno številko fizične osebe?
Ne. SKB kredit na prodajnem mestu ne more najeti samostojni podjetnik, kulturni delavec, kmet in pooblaščenec na transakcijskem računu, zaradi uvedbe dodatnega dokumenta, ki ga omenjeni ne morejo zagotoviti zaradi narave svojega dela oz.statusa.

Kateri stroški so zajeti v izračun EOM?
V izračunu EOM so vključeni vsi stroški, ki jih bo predvidoma imel kreditojemalec pri rednem odplačevanju kredita. Ti stroški so:
• sedanja vrednost predvidenih realnih obresti,
• stroški odobritve kredita,
• strošek zavarovanja.

Kateri stroški niso zajeti v izračun EOM ?
• stroški, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja obveznosti kreditojemalca v času odplačevanja (stroški opominov in izterjave, zamudne obresti,...);
• stroški, ki nastanejo pri predčasnem poplačilu kredita.